Sikkerhedsdatablad

Liva Grøn Floor makeup

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1.
Produktidentifikator
Handelsnavn
Liva Grøn Floor makeup
Produkt nr.
1000130325
Unik formelidentifikator (UFI)
HJRE-83V8-7RPF-GM4N
1.2.
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Rengøring af gulve
Anvendelser der frarådes
Ingen særlige.
1.3.
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse
Respekt Danmark ApS
Adelers Allé 155
DK-4540Fårevejle
Denmark
Revision
30.01.2023
SDS Version
4.0
1.4.
Nødtelefon
Kontakt Giftlinjen på telefon +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).
Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1.
Klassificering af stoffet eller blandingen
Eye Irrit. 2; H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
2.2.
Mærkningselementer
Farepiktogram
Signalord
Advarsel
Faresætninger
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Sikkerhed
Generelt
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Forebyggelse
Vask hænder grundigt efter brug. (P264)
Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280)
Reaktion
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)
Opbevaring
-
Bortskaffelse
-
Oplysningspligtige indholdsstoffer
Ingen særlige.
Anden mærkning
EUH208, Indeholder citronellol, fyrretræsekstrakt. Kan udløse allergisk reaktion.
UFI: HJRE-83V8-7RPF-GM4N
2.3.
Andre farer
Andet
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1.
Stoffer
Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.
3.2.
Blandinger
Produkt/SubstansIdentifikatorer% w/wKlassificeringBem.
fedtsyrer, soja-, kaliumsalte
 • CAS nr: 61790-24-7
 • EF nr.: 263-116-2
 • REACH:
 • Indeksnr.:
5-10%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-
 • CAS nr: 160875-66-1
 • EF nr.: 605-233-7
 • REACH:
 • Indeksnr.:
1-3%Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
amid polyglycol ether
 • CAS nr: 85536-23-8
 • EF nr.: 933-900-5
 • REACH: 01-2119565130-50
 • Indeksnr.:
1-3%Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412
fyrretræsekstrakt
 • CAS nr: 94266-48-5
 • EF nr.: 304-455-9
 • REACH:
 • Indeksnr.:
<1%Skin Sens. 1, H317
citronellol
 • CAS nr: 106-22-9
 • EF nr.: 203-375-0
 • REACH:
 • Indeksnr.:
<1%Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
[9]
diphenylether
 • CAS nr: 101-84-8
 • EF nr.: 202-981-2
 • REACH:
 • Indeksnr.:
<1%Aquatic Chronic 2, H411
[1]
4-tert-butylcyclohexyl acetate
 • CAS nr: 32210-23-4
 • EF nr.: 250-954-9
 • REACH:
 • Indeksnr.:
<1%Aquatic Chronic 2, H411

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige.

Andre oplysninger
[1] Stoffet har en europæisk grænseværdi.
[9] Identificeret af EU som et af 26 parfumestoffer, der kan udløse kontaktallergi (Forordning (EF) 1223/2009 om kosmetiske produkter)
Indholdsmærkning jævnfør detergentforordning (EF) nr. 648/2004
5% - 15%
· Nonioniske overfladeaktive stoffer
· Sæbe
< 5%
· Parfume (CITRONELLOL)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1.
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.
Indånding
Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Hudkontakt
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/vand og sæbe.
Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Øjenkontakt
Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen.
Indtagelse
Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.
Forbrænding
Ikke relevant.
4.2.
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.
4.3.
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Oplysning til lægen
Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1.
Slukningsmidler
Ikke relevant.
5.2.
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.
5.3.
Anvisninger for brandmandskab
Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Ingen særlige krav.
6.2.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv.
6.3.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.
6.4.
Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1.
Forholdsregler for sikker håndtering
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.
7.2.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
Anbefalet opbevaringsmateriale
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Lagertemperatur
Ingen særlige krav.
Materialer, der skal undgås
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
7.3.
Særlige anvendelser
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1.
Kontrolparametre
kaliumhydroxid
Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 2
Anmærkninger:
L = Grænseværdien er en loftsværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

diphenylether
Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 7
Grænseværdi (8 timer) (ppm): 1
Anmærkninger:
E = Stoffet har en EU-grænseværdi.

Bekendtgørelse nr. 1054 om grænseværdier for stoffer og materialer af 28/06/2022.

DNEL
amid polyglycol ether
Varighed Eksponeringsvej DNEL 
På kort sigt – systemiske virkninger - arbejdereDermal40 mg/kg bw/dag
På kort sigt – systemiske virkninger - forbrugerDermal20 mg/kg bw/dag
På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdereDermal0,5 mg/kg bw/dag
På lang sigt – systemiske virkninger - forbrugerDermal0,25 mg/kg bw/dag
På lang sigt – systemiske virkninger - arbejdereIndånding1,76 mg/m3
På lang sigt – systemiske virkninger - forbrugerIndånding0,88 mg/m3
På kort sigt – systemiske virkninger - forbrugerOral20 mg/kg bw/dag
På kort sigt – systemiske virkninger - forbrugerOral0,25 mg/m3
kaliumhydroxid
Varighed Eksponeringsvej DNEL 
På lang sigt – lokale virkninger - arbejdereIndånding1 mg/m3
På lang sigt – lokale virkninger - forbrugerIndånding1 mg/m3
PNEC
amid polyglycol ether
Eksponeringsvej Varighed af eksponering PNEC 
Ferskvand0,0022 mg/l
Ferskvandssediment0,136 mg/kg dwt
Havvand0,00022 mg/l
Havvandssediment0,0136 mg/kg dwt
Jord0,109 mg/kg dwt
Spildevandsbehandlingsanlæg10 mg/l
8.2.
Eksponeringskontrol
Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, maj 2001.
Generelle forholdsregler
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Eksponeringsscenarier
Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.
Eksponeringsgrænse
Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.
Tekniske tiltag
Udvikling af dampe skal holdes lavest muligt og under de pågældende grænseværdier (se ovenfor). Brug eventuelt punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyl og nødbruser.
Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Ingen særlige krav.
8.3.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
Generelt
Anvend kun CE-mærket værneudstyr.
Luftvejene
Ingen særlige krav.
Hud og krop
Ingen særlige krav.
Hænder
MaterialeHandsketykkelse (mm)Gennembrudstid (min.)Standarder
Nitrilgummi0.4> 480EN374-2, EN374-3, EN388
Øjne
TypeStandarder
SikkerhedsbrillerEN166

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1.
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form
Flydende
Farve
Grøn
Lugt / Lugttærskel (ppm)
Behagelig
pH
9,5
Massefylde (g/cm³)
1,01
Kinematisk viskositet
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Partikelegenskaber
Finder ikke anvendelse på væsker.
Tilstandsændring og dampe
Smeltepunkt/frysepunkt (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Blødgøringspunkt/-interval (voks og pasta) (°C)
Finder ikke anvendelse på væsker.
Kogepunkt (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Damptryk
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Relativ dampmassefylde
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Nedbrydningstemperatur (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Selvantændelighed (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Antændelighed (°C)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (% v/v)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Opløselighed
Opløselighed i vand
Fuldt opløseligt
n-octanol/vand koefficient
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
Opløselighed i fedt (g/L)
Produktets egenskaber gør, at der ikke kan udføres test eller, at dette ikke er relevant.
9.2.
Andre oplysninger
Andre fysiske og kemiske parametre
Ingen data tilgængelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1.
Reaktivitet
Ingen data tilgængelige.
10.2.
Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Håndtering og opbevaring".
10.3.
Risiko for farlige reaktioner
Ingen særlige.
10.4.
Forhold, der skal undgås
Ingen særlige.
10.5.
Materialer, der skal undgås
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
10.6.
Farlige nedbrydningsprodukter
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1.
Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Produkt/Substans
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Oral 
Test
LD50 
Resultat
2.000 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Dermal 
Test
LD50 
Resultat
> 2000 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Oral 
Test
LD50 
Resultat
> 2000 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Oral 
Test
LD50 
Resultat
273 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
citronellol 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Oral 
Test
LD50 
Resultat
3450 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
citronellol 
Forsøgsmetode
 
Art
Kanin 
Eksponeringsvej
Dermal 
Test
LD50 
Resultat
>2500 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
diphenylether 
Forsøgsmetode
 
Art
Kanin 
Eksponeringsvej
Dermal 
Test
LD50 
Resultat
> 5000 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
diphenylether 
Forsøgsmetode
 
Art
Rotte 
Eksponeringsvej
Oral 
Test
LD50 
Resultat
3370 mg/kg · 
Andre oplysninger
 
Hudætsning/-irritation
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
no guideline followed 
Art
Kanin 
Varighed
Ingen data tilgængelige 
Resultat
1,7 
Andre oplysninger
 
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Hudsensibilisering
Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion hos allerede sensibiliserede personer.
Kimcellemutagenicitet
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Kræftfremkaldende egenskaber
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
Aspirationsfare
På grundlag af de foreliggende data anses kriterierne for klassificering ikke for at være opfyldt.
11.2.
Oplysninger om andre farer
Langtidsvirkninger
Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.
Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen særlige.
Andre oplysninger
Ingen særlige.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1.
Toksicitet
Produkt/Substans
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- 
Forsøgsmetode
 
Art
Dafnier 
Delmiljø
 
Varighed
48 timer 
Test
EC50 
Resultat
10 - 100 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- 
Forsøgsmetode
 
Art
Alger 
Delmiljø
 
Varighed
72 timer 
Test
EC50 
Resultat
10 - 100 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Art
Alger 
Delmiljø
 
Varighed
72 timer 
Test
EC50 
Resultat
2410 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Art
Dafnier 
Delmiljø
 
Varighed
48 timer 
Test
EC50 
Resultat
9,5 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Art
Fisk 
Delmiljø
 
Varighed
96 timer 
Test
LC50 
Resultat
4,2 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Forsøgsmetode
 
Art
Dafnier 
Delmiljø
 
Varighed
48 timer 
Test
LC50 
Resultat
80000 ug/L · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Forsøgsmetode
 
Art
Fisk 
Delmiljø
 
Varighed
96 timer 
Test
LC50 
Resultat
80 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Forsøgsmetode
 
Art
Fisk 
Delmiljø
 
Varighed
24 timer 
Test
LC50 
Resultat
165 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
citronellol 
Forsøgsmetode
 
Art
Fisk 
Delmiljø
 
Varighed
96 timer 
Test
LC50 
Resultat
10 - 22 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
citronellol 
Forsøgsmetode
 
Art
Dafnier 
Delmiljø
 
Varighed
48 timer 
Test
EC50 
Resultat
17 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
citronellol 
Forsøgsmetode
 
Art
Alger 
Delmiljø
 
Varighed
72 timer 
Test
EC50 
Resultat
2,4 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
diphenylether 
Forsøgsmetode
 
Art
Dafnier 
Delmiljø
 
Varighed
48 timer 
Test
EC50 
Resultat
1,7 mg/l · 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
diphenylether 
Forsøgsmetode
 
Art
Fisk 
Delmiljø
 
Varighed
96 timer 
Test
LC50 
Resultat
5,1 mg/l · 
Andre oplysninger
 
12.2.
Persistens og nedbrydelighed
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Let nedbrydeligt
Ja 
Forsøgsmetode
 
Resultat
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Let nedbrydeligt
Ja 
Forsøgsmetode
 
Resultat
 
12.3.
Bioakkumuleringspotentiale
Produkt/Substans
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy- 
Forsøgsmetode
 
Potentiel bioakkumulerbar
Nej 
LogPow
Ingen data tilgængelige. 
BCF
Ingen data tilgængelige. 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
amid polyglycol ether 
Forsøgsmetode
 
Potentiel bioakkumulerbar
Nej 
LogPow
5,0000 
BCF
Ingen data tilgængelige. 
Andre oplysninger
 
Produkt/Substans
kaliumhydroxid 
Forsøgsmetode
 
Potentiel bioakkumulerbar
Nej 
LogPow
Ingen data tilgængelige. 
BCF
Ingen data tilgængelige. 
Andre oplysninger
 
12.4.
Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige.
12.5.
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet at være et PBT- og/eller vPvB-stof.
12.6.
Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen særlige.
12.7.
Andre negative virkninger
Ingen særlige.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
EAK-kode
20 01 29*
Detergenter indeholdende farlige stoffer
Særlig mærkning
Ikke relevant.
Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1
UN
14.2
UN-forsendelses-
betegnelse
14.3
Transportfare-
klasse(r)
14.4
PG*
14.5.
Env**
Andre oplysninger
ADR------
IMDG------
IATA------
* Emballagegruppe
** Miljøfarer
Anden information
Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.
14.6.
Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke relevant.
14.7.
Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgængelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1.
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Anvendelsesbegrænsninger
Ingen særlige.
Krav om særlig uddannelse
Ingen særlige krav.
SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer
Ikke relevant.
Produktregistreringsnummer
2382648
Andet
Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.
Kilder
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3
H302, Farlig ved indtagelse.
H315, Forårsager hudirritation.
H317, Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318, Forårsager alvorlig øjenskade.
H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411, Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Forkortelser og initialord
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europæisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsførte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
EWC = Europæisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
IARC = Internationale agentur for kræftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE = Specifik Målorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvægtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende
Anden information
Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP.
Sikkerhedsdatabladet er valideret af
mbh
Andet
Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da